Yellow-billed Kite (Milvus migrans aegyptius) - Rafael Armada Wildlife Photography